polityka prywatności

WSTĘP

Indywidualny przedsiębiorca Elżbieta Baczyńska–Żywno, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KOSMETOLOGIA ELŻBIETA BACZYŃSKA-ŻYWNO, zwana dalej „Slow Day Spa”, będąca posiadaczem strony internetowej www.slowdayspa.pl oraz jej podstron, dalej nazywanymi „Portalem”, jako podmiot odpowiedzialny za jej zawartość, przykłada duże znaczenie do ochrony danych osobowych Użytkowników strony. Wyrazem realizacji powyższego podejścia jest chęć wyjaśnienia stosowanych zasad dotyczących ochrony prywatności.

W trosce o zachowanie najwyższych standardów i zapewnienie, że przetwarzane przez nas dane osobowe są chronione w sposób właściwy, opracowaliśmy niniejszy dokument – Politykę Prywatności, w którym zamieszczamy informacje dotyczące ochrony danych osobowych i prosimy o zapoznanie się z nimi.

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w sferze ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej obowiązują jednolite wytyczne ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz .Urz. UE L Nr 119 z 2016r.,s.1) – RODO. Przywołany akt prawny stanowi główną podstawę poniższego opracowania.

Wskazujemy jednocześnie, że nasza Polityka Prywatności nie rodzi dla Użytkowników strony jakichkolwiek obowiązków i ma wyłącznie charakter informacyjny, realizując ogólne wytyczne RODO oraz pozostając w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zmianami).

PODSTAWOWE DEFINICJE

Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, tj. osobie, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników, określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzystając ze strony internetowej www.slowdayspa.pl i np. składając zapytanie skierowane do „Slow Day Spa” za pomocą maila lub w jakikolwiek inny sposób kontaktując się z nim, przekazuje swoje dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
§ 1

Administratorem danych osobowych Użytkowników strony jest indywidualny przedsiębiorca – Elżbieta Baczyńska–Żywno, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KOSMETOLOGIA ELŻBIETA BACZYŃSKA-ŻYWNO, wpisana do rejestru CEIDG. Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Szpitalna 8 lok. 20, 00-031 Warszawa, NIP: 9521881999, REGON: 365434260.
Kontakt z Administratorem możliwy jest pisemnie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem kontakt@slowdayspa.pl. Administrator może przekazać dane osobowe Użytkowników strony innemu podmiotowi, zapewniającemu wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych było zgodne z prawem i chroniło prawa przysługujące Użytkownikom strony. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane jedynie upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. w zakresie obsługi usług informatycznych oraz w zakresie marketingu, a także organom administracji publicznej. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do żadnej organizacji międzynarodowej.

KONTAKT
§ 2

 1. Użytkownik może skontaktować się z „Slow Day Spa” wykorzystując w tym celu podane na Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail, telefon. Czynność ta wiąże się z przekazaniem określonych danych osobowych Użytkownika.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi oraz rozwiązania poruszonej przez niego sprawy.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda w trakcie kontaktu z „Slow Day Spa”, będą przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, przywołanych na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

DANE OSOBOWE
§ 3

 1. Przetwarzanie przez „Slow Day Spa” danych osobowych Użytkowników ma na celu:
  1. udzielenie odpowiedzi na przekazane przez Państwa zapytanie, wiadomość lub rozwiązanie przedstawionego problemu,
  2. marketing bezpośredni naszych usług oraz nas samych,
  3. zawarcie i realizację umów z „Slow Day Spa”
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wymienionych w ust. 1 lit. a) i b) powyżej, nastąpi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym podstawą przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes, a zatem w takim przypadku jest to udzielenie odpowiedzi na Państwa wiadomość lub prowadzenie przez nas działań marketingowych, w tym także w zakresie koniecznym do ulepszenia funkcjonalności naszej strony internetowej poprzez stosowanie Plików Cookies i narzędzi analityki internetowej.
  Natomiast podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wymienionym w ust. 1 lit. c) powyżej będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym podstawą przetwarzania będzie niezbędność wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcie przez nas działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, na podstawie którego podstawą przetwarzania będzie konieczność wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, takiego jak np. obowiązek podatkowy, obowiązek prowadzenia rachunkowości, obowiązek archiwizacyjny.

§ 4

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez „Slow Day Spa” przez czas:

 1. potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Państwa sprawy,
 2. prowadzenia przez nas działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas Państwa danych do naszych celów marketingowych,
 3. zmierzający do zawarcia umowy oraz czas, w którym umowa będzie wykonywana, powiększony o czas upływu 5 letniego okresu trwania obowiązku archiwizacyjnego, a także późniejszego upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i ich zaspokojenia.

§ 5

Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce na mocy obowiązujących przepisów jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6

Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych w określonym celu (np. dla celów marketingowych). Z powyższego prawa Użytkownik może skorzystać w dowolnym momencie i bezpłatnie.

§ 7

Podanie przez Użytkownika danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jest zatem dobrowolne, lecz bez ich podania „Slow Day Spa” nie będzie mógł rozwiązać przekazanej sprawy.
Brak zgody na wykorzystywanie Plików Cookies może z kolei ograniczyć funkcjonalność strony internetowej „Slow Day Spa”.

§ 8

„Slow Day Spa” zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych, w szczególności „Slow Day Spa” zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, a także przed utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

PLIKI COOKIES
§ 9

Portal „Slow Day Spa” używa informacji zapisywanych za pomocą Plików Cookies i podobnych technologii, a także uzyskuje dostęp do tych informacji w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu, również w celach statystycznych.

Pliki Cookies są to automatycznie zapisywane na końcowym urządzeniu (np. komputerze, tablecie, smartfonie) niewielkie pliki tekstowe, które zawierają ciąg znaków. Ich celem jest m.in. umożliwienie Portalowi rozpoznania przeglądarki podczas ponownego odwiedzenia go przez Użytkownika oraz przechowywanie danych dotyczących preferencji Użytkownika i innych danych. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu niezbędne jest zaakceptowanie Plików Cookies, zapisywanych na urządzeniu Użytkownika.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczących Plików Cookies, m.in. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Korzystanie z Portalu bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie Plików Cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach.

GOOGLE ANALYTICS
§ 10

 1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
 2. Google Analytics używa Plików Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez Pliki Cookies na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google.
 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny działań Użytkownika na Portalu, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, dostępnego na stronie internetowej Google.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11

„Slow Day Spa” zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany takie mogą nastąpić w związku z wprowadzaniem nowych usług lub funkcjonalności Portalu lub w związku ze zmianami obowiązujących przepisów prawa.

§ 12

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez „Slow Day Spa” Polityki Prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@slowdayspa.pl.